Admission
JANSEVA SAMITI SANCHALIT

Shri. M. D. Shah Mahila College of Arts & Commerce

श्री एम. डी. शाह महिला महाविद्यालय कला आणि वाणिज्य

Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of UGC,
Affiliated to S. N. D. T. Women's University, Mumbai
Accredited 'A' Grade with CGPA- 3.04 (4th Cycle) by NAAC
IMC RBNQA - Performance Excellence Trophy


ISO 21001 : 2018 - Educational Organisation

ISO 50001 : 2018 - Energy Management System

ISO 14001 : 2015 - Environmental Management System

Department Of Marathi

Prominent Alumni

Alumni Engagement (10/Year)

  • स्वाती कारेकर- बहुविकलंाग मुलांसाठी अध्यापन
  • स्वाती लाड- अंध मुलांसाठी अध्यापन
  • अंजली गिरूळकर- अश्रम षाळेतील मुलांना अध्यापन
  • स्वाती- अमराठी मुलांना मराठी अध्यापन
  • रंजना परब- मराठी षाळेतील मुलांना संभाषणात्मक इंग्रजी िषववितांना
  • स्मिता घाडी- मी आणि माझे ललित लेखन
  • दिपाली हळदणकर- वाचिक दोष असलेल्या मुलांचे षिक्षण
  • नयनाजाधव- प्रकाषन व्यवसाय
  • स्नेहा दीक्षीत- वकीली व्यवसाय